EUROPA

wstecz

 

Bogactwa naturalne

Budowa geologiczna

Języki

Klimat

Ludność

Regiony fizyczno-geograficzne

Stosunki wodne 

Świat zwierzęcy 

Szata roślinna

Ukształtowanie pionowe

Ukształtowanie poziome

Informacje ogólne

Europa, położona na półkuli północnej część świata o dużym rozczłonkowaniu, znacznym udziale w powierzchni półwyspów oraz wysp. Trzon kontynentu zajmuje obszar ok. 6,7 mln km2, półwyspy 2,7 mln km2, wyspy 0,7 mln km2. Łącznie obszar Europy zajmuje ok. 10 mln km2.

Kontynent europejski wyróżnia się wśród innych lądów bardzo dogodnymi warunkami naturalnymi. Od wieków sprzyjaja one osiedlaniu się ludzi. Basen Morza Śródziemnego był kolebką starożytnych cywilizacji Grecji i Rzymu. Odegrały one ogromną rolę w ukształtowaniu nie tylko europejskiej kultury. w epoce wielkich odkryć geograficznych z tego kontynentu wyruszały wyprawy poszukujące nieznanych dotąd lądów. Ich śladem podążyły rzesze osadników, którzy przenieśli elementy europejskich tradycji na nowe tereny.

Nazwa kontynentu pochodzi od greckiego słowa Euros, użytego przez Herodota na określenie obszarów leżących na północ od Morza EgejskiegoPeloponezu.


Dzień Europy, święto europejskie, obchodzone 5 maja w rocznicę utworzenia w 1949 Rady Europy.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Europa:

Mitologia:

Europa, w mitologii greckiej, córka fenickiego króla Agenora i Telefassy, siostra Kadmosa, niezwykle piękna. Zeus zakochał się w niej, przybrał postać byka i przeniósł ją na Kretę.

Europa miała z Zeusem trzech synów: Minosa, Radamantysa i Sarpedona. Wyszła za mąż za króla Krety, który adoptował jej synów. Na Krecie czczono ją pod imieniem Hellotis. Imię Europy nadano tej części świata, do której przynależała Kreta.

Satelita:

Europa, satelita Jowisza, szósty wg oddalenia od planety. Średnica 3138 km. Średnia odległość od planety 670 900 km. Odkryty w 1610 przez Galileusza i niezależnie G. Mariusa, jako jeden z czterech pierwszych (poza Księżycem) satelitów w  Układzie Słonecznym. Dzięki przeprowadzonym przez sondę Galileo badaniom na Europie odkryto bardzo rzadką tlenową atmosferę oraz prawdopodobnie ocean płynnej wody znajdujący się pod jej lodową skorupą.

Rakieta:

Europa, seria zachodnioeuropejskich rakiet przeznaczonych do wysyłania sztucznych satelitów Ziemi budowanych przez ELDO.

Europa Ojczyzna, idea zbudowania federacji europejskiej, opartej na strukturze ponadnarodowych instytucji, zniesieniu granic, unii politycznej, w której zachowane byłyby odrębności narodowe, regionalne i kulturowe, ale też kształtowałaby się tożsamość europejska. Federalizm zyskiwał od początku poparcie krajów słabszych, liczących na wyrównanie swych szans w tak zbudowanej wspólnocie, np. krajów Beneluksu, Włoch, ale również Niemiec. Był częściej wspierany przez partie liberalne, chadeckie i socjaldemokratyczne. Opozycyjną wobec niego koncepcją była Europa Ojczyzn.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Europa Ojczyzn, koncepcja odnosząca się do przyszłego kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, że Europa powinna być związkiem suwerennych państw, osiągających wspólne cele dzięki solidarnemu działaniu. Maksymalnie związek ten mógłby przybrać formułę konfederacji. Określenie to pojawiło się w wypowiedzi prezydenta Francji Ch. de Gaulle’a, który podkreślał, iż “urojeniem jest, że można by zbudować poza państwem i przed państwem coś, co miałoby aprobatę ludów i było zdolne do skutecznego działania”. Jego Europa Ojczyzn miała obejmować państwa od Atlantyku po Ural.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Europa Regionów, włączanie regionów do procesu europejskiej integracji i do struktur decyzyjnych; idea integracji, która uwzględnia przede wszystkim samodzielność niższych szczebli polityczncyh, a przez to przybliża proces decyzyjny obywatelowi. Realizację hasła Europy Regionów umożliwia postępująca od lat 80. regionalizacja i  decentralizacja w państwach Unii Europejskiej oraz powstanie organizacji i mechanizmów politycznych, takich jak Zgromadzenie Regionów Europy, Komitet Regionów, subsydiarność.

Podstawowym wymogiem harmonijnego rozwoju Europy Regionów jest powstanie sieci międzyregionalnych powiązań, służących interesom wszystkich uczestników – projektów, wyrównywania różnic w rozwoju między silnymi i peryferyjnymi regionami.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Europa “czterech wolności”, zasadnicze reguły obowiązujące na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Europa koncentrycznych kręgów, idea związana z realizacją traktatu z Maastricht, wskazująca na możliwość stopniowego realizowania przez poszczególne kraje zapisanej w nim unii gospodarczo-walutowej. Jej pojawienie się było efektem trudności w zrealizowaniu kryteriów konwergencji UE bądź niechęci do tak dalekiego pogłębiania integracji przez część państw, zainteresowanie członkostwem w UE słabo rozwiniętych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i próba pogodzenia idei rozszerzenia UE na wschód z równoczesnym pogłębianiem integracji.

Koncepcja ta była sformułowana przez Niemcy: kraje najbardziej zaawansowane w rozwoju i gotowe do wszechstronnej integracji stanowiłyby pierwszy, wewnętrzny krąg, w drugim znalazłyby się kraje członkowskie UE, z przyczyn gospodarczych lub politycznych niegotowe do unii walutowej, oraz kraje EFTA, a w trzecim, zewnętrznym – państwa oczekujące na członkostwo. Najszerszym kręgiem byłyby wszystkie kraje OBWE. Nazwa ta została szybko zastąpiona określeniem "Europa różnych szybkości", gdyż nie kojarzyło się ono z zamykaniem pewnych możliwości dla części państw, pozostających w drugim czy trzecim kręgu.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Jugosławia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Białoruś, Ukraina, Rosja, Europa

Europa Środkowo-Wschodnia, region obejmujący kraje byłego bloku socjalistycznego. Termin występuje w oficjalnych dokumentach instytucji Wspólnoty Europejskiej czy NATO. Dla Unii Europejskiej są to kraje zgłaszające akces do członkostwa w jej strukturach, a więc Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa i  Łotwa oraz Słowenia, a także pozostałe państwa byłej Jugosławii oraz Albania. Czasami poszerza się w opracowaniach politycznych i naukowych to pojęcie na wszystkie kraje byłego bloku radzieckiego, a więc także Ukrainę, Białoruś oraz samą Rosję.

Przy przyjęciu odmiennych kryteriów – geograficznych, a też pewnej wspólnoty losów historyczncyh – w skład Europy Środkowo-Wschodniej można włączyć również Austrię i Niemcy, jest to jednak stosowane jedynie przy rozważaniach sfery wspólnych interesów łączących te kraje UE z obszarem państw postsocjalistycznych.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.


Radio Wolna Europa, RWE, Radio Free Europe, amerykańska rozgłośnia radiowa nadająca programy z obszaru RFN (Monachium), Hiszpanii i Portugalii dla słuchaczy z państw komunistycznych w językach: bułgarskim, czeskim, polskim, słowackim i węgierskim.

Należała do powstałego w  USA w 1949 Narodowego Komitetu na rzecz Wolnej Europy i rozpoczęła swą działalność w 1950. Pierwszą audycję wyemitowano 4 VII 1950. Finansowana była przez budżet USA (m.in. poprzez Centralną Agencję Wywiadowczą) i w niewielkiej części ze środków prywatnych.

Odgrywała znaczną rolę w państwach bloku radzieckiego, gdzie informacje poddawane były ostrej cenzurze. Podtrzymywała i kształtowała opór przeciwko reżimom komunistycznym w Europie Wschodniej. Audycje rozgłośni były słuchane pomimo intensywnego zagłuszania.

W 1975 doszło do połączenia RWE z istniejącym od 1950 Radiem Swoboda (od 1959 Radio Wyzwolenie), które nadawało programy na obszar ZSRR w szesnastu głównych językach tego państwa. Od maja 1990 RWE ma przedstawicielstwo w Warszawie.


Peñas de Europa, Picos de Europa, najwyższy masyw Gór Kantabryjskich, położony w północnej Hiszpanii, na wschód od Oviedo. Zbudowany głównie ze skał osadowych, zwłaszcza wapieni. Wznosi się do 2648 m n.p.m. (Peña de Cerredo).

W wyższych partiach występują formy polodowcowe. Północne stoki porastają lasy (niżej dębowe, wyżej bukowe), dochodzące do ok. 1700 m n.p.m. Południowe stoki są bardziej suche i pokryte makią.


Tożsamość europejska, poczucie “bycia Europejczykiem”, odczuwanie związku z  Europą. Obecnie tożsamość europejska, jest raczej w trakcie kształtowania się w wyniku rozwoju integracji europejskiej, przenikalności granic, wzmacniania się więzi między narodami. Otwarte też jest pytanie, co stanowi istotę tożsamości europejskiej, jakie wspólne wszystkim Europejczykom elementy ją tworzą. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czym jest Europa, gdzie przebiegają jej granice.

Najczęściej wskazuje się na dziedzictwo kulturowe – grecko-rzymski antyk, judajsko-chrześcijańskie tradycje, uniwersalizm, oraz na obecne wartości związane z  demokracją, wolnością, prawami człowieka, multikulturalizmem.

Tożsamośc europejska to także wspólnota historyczna losów. W przeszłości, od czasów średniowiecza, zagrożenia zewnętrzne mobilizowały do myślenia w kategoriach ogólnoeuropejskich, świadomość odrębności wzmocniło zetknięcie się z innymi cywilizacjami i uzyskanie nad nimi przewagi. Ten ostatni element kreował też negatywne aspekty tożsamości europejskiej – podbój i niszczenie innych rodziło u Europejczyków poczucie wyższości i bycia w centrum świata. Współczesnym spoiwem staje się perspektywa stawienia czoła wspólnym dla całego kontynentu wyzwaniom następnego stulecia.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj