ORGANIZACJE

wstecz

 

NATO

ONZ

CEEAC, Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej – CEEAC, powstała w 1983 w rezultacie połączenia Unii Celnej i Ekonomicznej Afryki Centralnej i Wspólnoty Ekonomicznej Krajów Wielkich Jezior, które przekazały jej część swych uprawnień. Jej celem było utworzenie rozległego wolnego rynku w zakresie przepływu osób, towarów, kapitału w centrum Afryki, ze wspólną zewn. taryfą celną. Konflikty zbrojne i destabilizacja państw wchodzących w CEEAC uniemożliwiają realizację tych planów.


CEPGL, Wspólnota Ekonomiczna Krajów Wielkich Jezior – CEPGL, utworzona w 1976 przez 3 kraje środkowej Afryki: Burundi, Rwandę i  Zair, z zamiarem prowadzenia wspólnej polityki służącej pomocy uchodźcom w regionach przygranicznych. Przewidywano także, iż będzie ona koordynować współpracę w zakresie rybołówstwa, uprzemysłowienia, energetyki. Jednak w obliczu nieustannych konfliktów etnicznych zamierzenia te nie zostały zrealizowane.


EBU, Europejska Unia Badmintona, European Badminton Union, założona w 1962 w Haarlem, koordynuje działalność związków w poszczególnych krajach europejskich.


EDIFACT, Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport, w informatyce standard elektronicznej wymiany danych w administracji, handlu i transporcie, opracowany w 1986 przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ, a zaakceptowany jako norma ISO 9735. W Polsce przyjęty przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.


EKU, Europejska Unia Karate, European Karate Union, założona w 1964 w Paryżu, zrzesza narodowe związki karate.


ETTU, Europejska Unia Tenisa Stołowego, European Table Tennis Union, założona w 1957 w Sztokholmie, zrzesza związki narodowe. Siedzibą jest miejsce zamieszkania aktualnego prezydenta.


FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Food and Agriculture Organization of the United Nations, organizacja powstała w 1945, pełniąca funkcje koordynacyjne, z siedzibą w Rzymie.

FAO popiera międzynarodową działalność zmierzającą m.in. do: polepszenia wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa oraz zachowania zasobów naturalnych, podnoszenia konsumpcji, poprawy warunków życia na wsi. Do zadań FAO należy: doskonalenie produkcji, wymiany i rozprowadzania produktów rolniczych, leśnictwa i rybołówstwa, stabilizacja cen na surowce rolnicze przez system subsydiów, udzielanie pomocy technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej.

Główne organy to: Konferencja (zbierająca się co 2 lata), Rada, Sekretariat. Przy rządach państw członkowskich działają krajowe komitety tej organizacji, a także dziewięć biur regionalnych.

Od 1960 rozwija tzw. kampanię walki z głodem, zmierzającą do zwiększenia produkcji żywności przez stosowanie nowoczesnych metod w rolnictwie. Od 1961 prowadzi wspólnie z ONZ akcję pod nazwą Światowy Program Żywnościowy, której celem jest udzielanie pomocy żywnościowej krajom rozwijającym się i dotkniętym klęskami żywiołowymi. Polska jest członkiem FAO od 1945 (z przerwą 1950-1957).


IAU, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, International Astronomical Union, stowarzyszenie zrzeszające astronomów, założone w 1919. Liczy ok. 2600 członków, w tym 42 z Polski. Polska należy do Międzynarodowej Unii Astronomicznej od 1922. Międzynarodowa Unia Astronomiczna składa się z 40 komisji. Kongresy Unii odbywają się co 3 lata. 


ISO, International Standard Organisation, Międzynarodowa Organizacja Standardów, międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w  Genewie, powołana do życia w 1947. Jej celem jest promowanie i tworzenie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Standardy wypracowane przez ISO są publikowane jako IS (International Standards), czyli Standardy Międzynarodowe.

Do najbardziej znanych standardów ISO dotyczących informatyki należą ISO 8859-1 i ISO 8859-2 (dotyczące kodowania znaków), a także ISO 9660 (format nagrywania płyt CD-ROM).     


IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, organizacja specjalistyczna UNESCO założona w 1948 z siedzibą w Szwajcarii, zrzeszająca ponad 3000 badaczy z 70 państw, w tym z Polski.

Jej celem jest opracowanie zasad ochrony i użytkowania ekosystemów wraz z ich zespołami roślinnymi i zwierzęcymi. Publikuje międzynarodową Czerwoną Księgę zawierającą listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Prowadzi działalność oświatową, informacyjną i dokumentacyjną. W swych poczynaniach współpracuje z UNESCO, FAO, WHO, WWF i wieloma innymi. W 1979 roku opublikowała Światową strategię ochrony.  


IUPAC, Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, International Union of Pure and Applied Chemistry, założona w 1918 w Londynie międzynarodowa organizacja naukowa koordynująca współpracę chemików z całego świata. Organizuje liczne konferencje naukowe (kongresy i zjazdy) oraz powołuje komisje opracowujące zalecenia w rozwoju terminologii chemicznej (które na zasadzie dobrowolnej akceptacji stają się normami międzynarodowymi).


MERCOSUR (Mercado Comun del Cono Sur – Wspólny Rynek Południa), organizacja powołana traktatem z Asuncion (Paragwaj), podpisanego w 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i  Urugwaj. Kraje te postanowiły przyspieszyć proces integracji gospodarczej, zacieśniając współpracę i znosząc bariery handlowe. Od 1995 MERCOSUR stał się największą i najsilniejszą strefą wolnego handlu w  Ameryce Południowej.

W latach 1990–94 wzajemna wymiana handlowa wzrosła o 6 mld dolarów, na wspólny rynek idzie już 28% w miejsce 15% argentyńskiego eksportu i 13% (dotąd 4%) brazylijskiego. Dalsze plany organizacji obejmują pełną swobodę przepływu osób, kapitałów, dóbr, koordynację polityki gospodarczej, wspólne przedsięwzięcia restrukturyzacyjne wzorem Wspólnot Europejskich.

Członkostwem są zainteresowane inne kraje regionu –  Boliwia, Chile, które chcą zarazem stanowić pomost z innymi organizacjami integracji regionalnej, jak Andyjski Wspólny Rynek.

MERCOSUR również podejmuje działania na rzecz sformalizowanej współpracy z  USA i  NAFTA oraz Unią Europejską.

Hasło opracowano na podstawie “Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.    


Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement – NAFTA), układ zawarty między USA, Kanadą i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązuje od 1994. Według jego postanowień w ciągu 15 lat powinny być zniesione cła i bariery w przepływie towarów, usług, inwestycji zagranicznych. NAFTA nie jest więc porozumieniem, które miałoby doprowadzić do wspólnej polityki handlowej czy koordynacji polityki gospodarczej, choć wykracza poza zwykłe umowy handlowe, omawia zasady rozwiązywania sporów, ochronę środowiska oraz własności intelektualnej, stawia zadanie zapewnienia trwałego wzrostu w regionie.

W wyniku realizacji traktatu powstaje największy w świecie rynek (375 mln ludności, 6,5 bln dolarów rocznej produkcji). Jego ziszczenie może jednak napotykać przeszkody wynikające z poważnych różnic w poziomie rozwoju krajów uczestniczących w umowie. Atrakcyjność NAFTA jest duża dla innych państw Ameryki Łacińskiej, swój akces zgłosiło Chile i Argentyna. Dynamicznie rozwijające się w latach 90. inicjatywy integracji regionalnej na tym obszarze prowadzą też do idei poszerzenia NAFTA na Amerykę Południową i utworzenia docelowo wolnego rynku amerykańskiego.


NATO     więcej...


OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, organizacja powstała z przekształcenia KBWE, na szczycie w Budapeszcie w 1994. Jej główną rolą jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie.    


ONZ    więcej...


UCI, Międzynarodowa Unia Kolarska, Union Cycliste Internationale, organizacja założona w 1900 w Paryżu.   


UEFA, Europejska Unia Związków Piłkarskich, Union of European Football Association, organizacja zrzeszająca federacje i związki piłkarskie krajów Europy. Założona w 1954 z siedzibą w Bazylei, sprawuje pieczę m.in. nad mistrzostwami Europy, Pucharem Europy Zdobywców Pucharów i Pucharem UEFA.


UIT, Międzynarodowa Unia Strzelecka, Union Internationale de Tir, organizacja założona w 1907. 


UNESCO, organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, organizacja, założona w Londynie w 1945 przez 44 państwa (także Polskę). Działa na podstawie Konstytucji, która weszła w życie w 1946. Za główne cele stawia sobie UNESCO utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa poprzez oddziaływanie na sferę wychowania, nauki i kultury poszczególnych członków, wymianę kulturalną i wzajemne poznanie różnych kultur.

Organy: Konferencja Ogólna (zbierająca się co 2 lata), Rada Wykonawcza, Sekretariat z dyrektorem generalnym na czele. Konferencja decyduje o budżecie i sprawach organizacyjnych, Rada sprawuje funkcje kontrolne. Siedzibą jest Paryż. We wszystkich krajach członkowskich działają komitety krajowe, które starają się wprowadzać program UNESCO.

Do spektakularnych akcji zliczyć należy ratowanie zabytków Wenecji czy Florencji. 


UNIDO, organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego, United Nations Industrial Development Organization, organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ, utworzony w 1966, z siedzibą w Wiedniu. Działa na rzecz rozwoju przemysłu. Mobilizuje środki w celu wspomagania rozwoju i przyspieszenia uprzemysłowienia krajów rozwijających się. Koordynuje działalność wszystkich wyspecjalizowanych agend ONZ w tym zakresie.

Główne cele działania to: pomoc dla krajów o słabej infrastrukturze przemysłowej w zakresie kierowania przemysłem i stymulowania wzrostu gospodarczego, pomoc w uzyskaniu kredytów w celu finansowania określonych przedsięwzięć przemysłowych, planowanie rozwoju przemysłowego, inwestycji i przetwarzania surowców wtórnych. Głównymi organami UNIDO są: Rada Rozwoju Przemysłowego i Sekretariat.


WEU, Unia Zachodnioeuropejska, UZE, Western European Union, organizacja utworzona na podstawie zmodyfikowanego przez Układy paryskie w 1954, Traktatu Brukselskiego z 17 III 1948 o współpracy ekonomicznej, społecznej, kulturalnej oraz wspólnej samoobronie.

Do pierwszych członków: Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga i  Wielkiej Brytanii dołączyły w 1955 RFN i  Włochy, w 1990 –  Hiszpania i  Portugalia, 1991 –  Grecja. Członkami stowarzyszonymi są Turcja, Norwegia i  Islandia, a obserwatorami –  Austria, Dania, Finlandia, Irlandia i  Szwecja. W 1994 kraje Europy Środkowej i Wschodniej uzyskały status stowarzyszonego partnera.

Powstanie UZE było rezultatem nieudanej próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Ale i ta organizacja nie zaczęła pełnić samodzielnej roli obronnej. Jej wojskowe kompetencje zostały powierzone NATO. Znaczenie UZE uległo zmianie w latach 90. w związku z  Traktatem z Maastricht oraz pojawieniem się możliwości wycofania wojsk amerykańskich z Europy. Krajami inicjującymi nowy kierunek stała się Francja i Niemcy postulujące utworzenie europejskiego korpusu podlegającego UZE, choć też możliwego do wykorzystania przez NATO.

Zintensyfikowano badania kosmiczne i nad satelitarnym systemem obronnym. Traktat z Maastricht włączył UZE w system Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z zadaniem realizacji celów służących obronności UE. Rada UE w porozumieniu z instytucjami UZE może podejmować decyzje o wspólnych akcjach. Jednak Konferencja Międzyrządowa i ostateczny kształt Traktatu Amsterdamskiego wykazały, iż członkowie UE mają inne wizje roli UZE i jej przyszłość jest wciąż niewiadoma. Może stać się po włączeniu do UE jej zbrojnym ramieniem, możliwe jest też jej rozwiązanie w 2004, zgodnie z literą zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego, który przewidział jej istnienie na 50 lat.   


WMO, Światowa Organizacja Meteorologiczna, World Meteorological Organization, Organisation Météorologique Mondiale, międzynarodowa organizacja meteorologiczna wchodząca w skład ONZ, z siedzibą w Genewie, powstała w 1947 z istniejącej od 1879 Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej.

Głównym zadaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej jest organizacja i koordynacja działań służb meteorologicznych różnych krajów, ujednolicanie metod obserwacji meteorologicznych i rozpowszechnianie prognoz pogody.

Światowa Organizacja Meteorologiczna organizuje co 4 lata Światowe Kongresy Meteorologiczne i wydaje w 4 językach WMO Biulletin.

Od 1947 do Światowej Organizacji Meteorologicznej należy polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Agendą Światowej Organizacji Meteorologicznej jest Światowa Służba Pogody.


WTO, Światowa Organizacja Handlu, World Trade Organization, organizacja międzynarodowa utworzona 1994 w Marrakeszu ( Maroko), w myśl postanowienia dokumentu końcowego tzw. Rundy Urugwajskiej Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu ( GATT). WTO rozpoczęła działalność 1995 z siedzibą w  Genewie.

Jej głównym zadaniem jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, obniżanie ceł i taryf, przestrzegania praw własności intelektualnej, prowadzenie wspierającej handel polityki inwestycyjnej, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej. Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania ustawodawstwa wewnętrznego do norm Organizacji oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. Polska należała do państw założycielskich WTO i ratyfikowała 1995 stosowne porozumienie.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj