UKRAINA

wsteczPAŃSTWO W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ EUROPIE

Stolica: Kijów (Kyjiw)
Powierzchnia: 603 700 tys. km2
Ludność:  48 mln (2003)
Gęstość zaludnienia: 79 osoby/km2
Ustrój: republika parlamentarna
Bezrobocie: %
Długość autostrad: km
Podział administracyjny: 24 obwody, 1 republika autonomiczna (Republika Krymska), 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol)
Język urzędowy: ukraiński
Jednostka monetarna: 1 grzywna (hrywna) = 100 kopiejek
Grupy etniczno - rasowe: Ukraińcy (74,7%, Rosjanie (21%), Białorusini (0,9%), Mołdawianie (0,6%), Polacy (0,4%), pozostali (3,4%)
Religie: prawosławni (ok.80%), katolicy (11%), pozostali (9%)
Przyrost naturalny: -7,2%o
Przeciętna dł. życia:  mężczyźni 61 lat, kobiety 72 lat (2002)
Gł. miasta (liczba mieszk. w tys.): Kijów (2 622), Charków (1 536), Dniepropetrowsk (1 134), Donieck (1 075), Odessa (1 037), Zaporoże (871), Lwów (797), Krzywy Róg (711), Mikołajów (523), Mariupol (504)
Ludność miejska: 72%
Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 58%, użytki zielone 12%, lasy 17%, pozostałe 13%
Struktura zatrudnienia: rolnictwo 25%, przemysł 28%, usługi 47%
PNB na 1 mieszk.:  850 USD
Zadłużenie: 10 901 mln USD
Święto narodowe:


Ukraina jest największą, poza Rosją, republiką post-radziecką. W czasach komunistycznych uznawana była za spichlerz całego Związku i nieodłączny element mocarstwowości ZSRR. Obecnie, po prawie dziesięcioleciu samostanowienia, kraj ten przeżywa poważne problemy gospodarcze, których przyczyną jest brak radykalnych reform gospodarczych, a także dość powszechna korupcja. Niewysoki poziom życia obniżył się jeszcze bardziej, spada wydajność pracy, pensje nierzadko wypłacane są ze znacznym opóźnieniem. Wśród elit politycznych kraju brak jest zgodności co do kierunku, w którym powinna iść Ukraina, niektórzy politycy opowiadają się za bliskimi związkami z NATO (a także członkostwem w Pakcie), inni za ścisłą współpracą z Rosją.


HISTORIA

Obecni na terenie Ukrainy w I tysiącleciu p.n.e. Kimerowie zostali wyparci przez Scytów. Na wybrzeżu Morza Czarnego w VII-V w. powstawały kolonie greckie, zaś w połowie I tysiąclecia pojawili się na tym obszarze Słowianie. W IX w. powstało pierwsze państwo ruskie. W 981 r. Ruś przyjęła chrześcijaństwo obrządku wschodniego. W XII-XIV w. miało miejsce rozbicie dzielnicowe, pogłębione przez wyniszczające najazdy tatarskie. W ciągu następnych stuleci obszar Ukrainy znajdował się w orbicie wpływów potężniejszych sąsiadów. W XIV w. znaczny obszar Ukrainy został podbity przez Księstwo Litewskie. W wyniku Unii Lubelskiej Ukraina została bezpośrednio przyłączona do Korony. Bunty kozackie (m.in. Powstanie Chmielnickiego z 1648 r.) i włączenie się do konfliktu Rosji spowodowało podział Ukrainy (na linii Dniepru) pomiędzy Polskę i Rosję (1667 r.). W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej zachodnia Ukraina (Galicja wschodnia) przypadła Austrii, pozostała część kraju - Rosji. Po I wojnie światowej, wobec nieudanych prób stworzenia niezależnego państwa, podejmowanych przez wojska Semena Petlury, zachodnia część kraju przyłączona została do Polski, wschodnia stała się Ukraińską SRR. Po agresji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r., polska część Ukrainy została włączona do ZSRR, podobnie jak rumuńska Besarabia w 1940 r. W latach 1941-1944 miała miejsce hitlerowska okupacja kraju. W 1945 r. do Ukrainy przyłączono należącą do Czechosłowacji, a okupowaną (od 1939 r.) przez Węgry Ruś Zakarpacką. W 1954 r. do Ukrainy włączono Krym, wcześniej stanowiący część Rosyjskiej SFRR. W 1991 r. wobec rozpadu ZSRR Ukraina uzyskała niepodległość.


GOSPODARKA

 • Produkt krajowy PKB: 46 mld USD
 • Produkt krajowy na 1 mieszk.: 900 USD
 • Przyrost PKB: -1,0%
 • Eksport: 15 mld USD
 • Import: 18 mld USD
 • Inflacja: 25%
 • Bezrobocie: 3% 

TURYSTYKA

Ukraina ma wiele walorów by stać się poważnym rynkiem turystycznym. Ten rozległy kraj ten oferuje m.in. plaże czarnomorskie, z najsłynniejszymi na Krymie (m.in. w Jałcie), dziewicze Karpaty Wschodnie z kultywowanymi tradycjami góralskimi na Huculszczyźnie i starymi uzdrowiskami (Worochta, Kosów, Tatarów, Truskawiec). Kijów i Lwów, z ich zabytkami i wielowiekową tradycją ośrodków kultury, mają szansę dołączyć do grona europejskich metropolii. Niestety słabo rozwinięta baza turystyczna a także obawa przed niepewną sytuacją w tym kraju skutecznie ograniczają rozwój turystyki na Ukrainie.


KUCHNIA

Kuchnia Ukrainy jest nieskomplikowaną kuchnią ludową. Najbardziej znaną potrawą jest barszcz ukraiński. W kuchni ukraińskiej spożywa się duże ilości kapusty, ziemniaków, buraków i grzybów. Ukraińcy jedzą dużo kasz, cenią drób (popularnym daniem jest kurczę po kijowsku). Wśród ciast najpopularniejsza jest babka drożdżowa, makowiec oraz medivik - piernik na miodzie. Na południu kraju produkuje się wina, na całej Ukrainie powodzeniem cieszy się nadal kwas ze sfermentowanego chleba, pije się także piwo.


NIEZBĘDNE INFORMACJE

Ambasada Ukrainy w Polsce: Warszawa, Al. Szucha 7.
Ambasada Polska na Ukrainie: Kijów, Jarosławiw Wał 12

Pociągiem z Polski można bezpośrednio dojechać do Kijowa z Warszawy i do Lwowa z Krakowa. Kursują także autobusy, ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę oczekiwanie na odprawę na granicy. Samolotem z Polski można dolecieć do Kijowa i Lwowa. Podróżowanie pociągiem po Ukrainie jest bardzo tanie, ale niekiedy bywają problemy ze zdobyciem biletów. Autobusy są nieco droższe lecz mniej zatłoczone. W rejonie czarnomorskim można korzystać z komunikacji promowej (np. wybrać się na wycieczkę do Stambułu). Na Ukrainie niezbędne jest posiadanie twardej waluty. Dolarami lub markami trzeba płacić w niektórych hotelach oraz w kasach kolejowych. Walutę można wymieniać w kantorach. Karty kredytowe nie są jeszcze zbyt użyteczne, lecz istniejące w większych miastach punkty X-Change Points wypłacają zaliczki gotówkowe na podstawie kart Visa. Domy handlowe otwarte są zwykle od 7.00 do przynajmniej 17.00. Rozmowy miejscowe z szarych aparatów są nadal bezpłatne. Jest już trochę aparatów przyjmujących karty magnetyczne. Numer kierunkowy Ukrainy: 380.

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Im bardziej na wschód tym coraz częściej, zamiast ukraińskiego, słyszy się rosyjski. Język polski może być przydatny w dużych skupiskach Polaków (m.in. Żytomierz, Lwów, Iwano-Frankowsk) i w miejscach gdzie odbierana jest polska telewizja.


PODSTAWOWE ZWROTY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

 • Dzień dobry - Dobryj dień
 • Proszę - Proszu
 • Dziękuję - Diakuju
 • Ile? - Skilki?
 • Gdzie? - Die?
 • Nie rozumiem - Nie rozumiu

MIASTA
KIJÓW (KIIV)

Stolica i największe miasto Ukrainy (2815 tys. mieszk.). Najważniejszy w kraju ośrodek przemysłu, kultury i nauki, duży port rzeczny na Dnieprze. Nazwa miasta pochodzi od imienia pierwszego legendarnego księcia ruskiego - Kija, żyjącego w VI w. W IX w. Kijów został stolicą Rusi Kijowskiej i wyrósł na jedno z większych i zamożniejszych miast Europy. Pomyślny rozwój zahamowały najazdy Tatarów w XIII w. W 1362 r. miasto weszło w skład Litwy, po Unii Lubelskiej (1569 r.) do Polski, natomiast w II połowie XVII w. stało się częścią państwa moskiewskiego. W Kijowie zachowało się wiele zabytków, najcenniejsze z nich wzniesiono w okresie świetności Rusi Kijowskiej. Złota Brama pochodzi z 1037 r., sobór św. Zofii, zbudowany w XI w. był przebudowywany w XVII i XVIII w., klasztor Ławra Peczerska z soborem Uspienskim pochodzi z II połowy XI w., zaś cerkiew Troicka z początku XII w. Liczne są również przykłady architektury sakralnej w stylu tzw. baroku ukraińskiego (XVII-XVIII w.). Wielka XIX-wieczna Katedra Włodzimierska zbudowana została dla uczczenia 900-lecia chrześcijaństwa na Rusi. Atmosferę dawnego Kijowa odnaleźć można m.in. w najstarszej dzielnicy miasta - Andriwskim Uzwisie. Miejscem chętnie odwiedzanym przez kijowian jest Maidan Niezależnosti z wielkimi fontannami, pełen muzyków, sprzedawców i spacerowiczów. Poza miastem znajduje się wielki Pomnik Matki Ukrainy z muzeum II wojny światowej.


LWÓW (L'VIV)

Miasto na zachodzie Ukrainy (810 tys. mieszk.). Ośrodek przemysłu, duże centrum naukowo-kulturalne. Miasto zostało założone w 1256 r. przez księcia Daniela Halickiego. Lwów był od początku swej historii miastem wielonarodowościowym (żyli tu m.in. Rusini, Polacy, Żydzi, Ormianie i Niemcy) W 1349 r. Lwów wraz z Rusią Halicką włączony został do Polski. Wykorzystując swoje położenie miasto rozwijało się pomyślnie jako ośrodek handlu, stając się jednym z większych i zamożniejszych miast Rzeczypospolitej. Po I rozbiorze w 1772 r. Lwów został przyłączony do Austrii, stając się stolicą Galicji. W XIX w. miasto było najważniejszym ośrodkiem rozwoju kultury polskiej. W okresie II Rzeczypospolitej Lwów był, po Warszawie i Łodzi, największym miastem Polski i szczycił się największym odsetkiem ludności mającej wyższe wykształcenie. W 1939 r. miasto wraz z zachodnią Ukrainą zostało włączone do ZSRR. W czasie okupacji hitlerowskiej miała miejsce akcja masowej eksterminacji polskiej inteligencji. U schyłku epoki radzieckiej Lwów był centrum nacjonalistycznych ruchów ukraińskich. W mieście zachowało się wiele cennych zabytków, choć ich stan pozostawia wiele do życzenia. Nad miastem górują ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z połowy XIV w. Lwów jest miastem trzech katedr. Gotycko-barokowa katedra katolicka (z cennym wyposażeniem i późnorenesansową kaplicą Boimów) pochodzi z XV w., katedra ormiańska wzniesiona została w XIV w., unicka katedra św. Jura pochodzi z XVII w. Cennymi zabytkami architektury sakralnej są także: późnorenesansowy kościół Bernardynów (obecnie greckokatolicki kościół św. Andrzeja), barokowe świątynie Jezuitów i Dominikanów, bizantyjska cerkiew wołoska z XVI-XVII w. Na Rynku znajduje się szereg kamienic z XV-XVIII w. Do piękniejszych budowli miasta należy ozdobiony trzema złotymi figurami aniołów neoklasycystyczny Teatr Opery i Baletu z przełomu XIX i XX w. Cmentarz Łyczakowski jest jedną z piękniejszych nekropolii środkowej Europy i miejscem spoczynku wielu zasłużonych Polaków. Na Łyczakowie znajduje się też Cmentarz Orląt Lwowskich - polskich obrońców miasta z 1919 r. Arsenał eksponuje bogatą kolekcję broni z różnych epok. Muzeum Farmacji (w Rynku) znajduje się w budynku najstarszej lwowskiej apteki.


ODESSA (ODESA)

Miasto na południowym zachodzie Ukrainy (1085 tys. mieszk.), położone nad Morzem Czarnym. Wielki ośrodek przemysłu, centrum akademickie i kulturalne, ruchliwy port morski a także uzdrowisko (wody mineralne i złoża borowiny). Odessa została założona w 1793 r., w XIX w. rozwinęła się jako ważny port, ośrodek handlu i kultury. W czasie II wojny światowej prowadzone były zacięte walki o miasto i port. Odessa zawdzięcza swój zamożnym charakter Rosjanom, którzy spędzali tu wakacje w czasach imperialnych. Pamiątką dawnej Odessy są liczne bulwary nadmorskie (np. bulwar Primorski z pałacem Woroncowa). Do piękniejszych obiektów w mieście należy otoczony ogrodami Teatr Opery i Baletu. Jednym z symboli miasta są słynne Schody Potiomkinowskie o 192 stopniach, rozsławione w propagandowym filmie radzieckim "Pancernik Potiomkin" z 1925 r. Odeskie Muzeum Archeologiczne prezentuje przedmioty sztuki użytkowej z rejonu Morza Czarnego.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj