UNIA EUROPEJSKA

wstecz

 • Agenda 2000
 • Fundusz Kohezyjny (Cohesion Fund)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund)
 • Europejski Instytut Walutowy (European Monetary Institute)
 • Eurokraci
 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958-)
 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWS)
 • Fundusze strukturalne
 • Harmonizacja prawa
 • Komitet Regionów
 • Konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej
 • Kryteria kopenhaskie
 • Biała Księga
 • Komitet Stałych Przedstawicieli, COREPER
 • Parlament Europejski, Parlament EWG
 • Traktat Paryski
 • Rada Unii Europejskiej
 • Europa Regionów
 • Rozszerzenie Unii Europejskiej
 • Santer Jacques (1937-)
 • Schuman Robert (1886-1963)
 • Rzymskie traktaty 1957
 • Trybunał Obrachunkowy

 • Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Szwecja

  Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich ( Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, WłochyWielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, FinlandiaSzwecja).

  Celem UE jest stworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa (nie zastępującego obywatelstwa państw-członków). Najważniejszymi organami UE są: Rada Europejska, Rada UE (dawniej Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej Komisja Wspólnot), Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów i Księgowych.

  30 III 1998 w Brukseli zapoczątkowano oficjalnie proces poszerzania Unii Europejskiej o 11 państw stowarzyszonych z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Polska należy do czołówki krajów objętych tą procedurą, która przewiduje m.in. przegląd systemu prawnego pod kątem jego zgodności z prawodawstwem Unii. Planuje się, że w latach 2001-2003 nastąpi ratyfikacja przystąpienia Polski do zjednoczonej Europy.

  30 VI 1998 szefowie 15 krajów Unii Europejskiej zainaugurowali działalność Europejskiego Banku Centralnego, który od 1 stycznia 1999 zarządza europejską walutą - euro. Dyrektorem banku został W. Duinsberg.


  Dzień Unii Europejskiej, święto europejskie przypadające 9 maja. Upamiętnia wystąpienie (w 1950) francuskiego ministra spraw zagranicznych R. Schumana z projektem powołania pierwszej Wspólnoty Europejskiej, czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

  Hasło opracowano na podstawie "Słownika Encyklopedycznego Edukacja Obywatelska" Wydawnictwa Europa. Autorzy: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller. ISBN 83-85336-31-1. Rok wydania 1999.

   

  Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
  Copyright © 2000-2010 DT.
  Wszystkie prawa zastrzeżone!
  Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj